wassiliosnikitakis-bretagne-lecroisic-35mm-film-leica-m2-35mmsummicron -454B