navidson88-japan-tokyo-kawabata-maiko-mamamoru-blackandwhite-fuji-acros-9537BW